Monthly Archives febrewaris 2012

GEORG TRAKL: ” TRAUM UND UMNACHTUNG”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PsAXiTyv_WA[/youtube] Traum und Umnachtung   Am Abend ward zum Greis der Vater; in dunklen Zimmern versteinerte das Antlitz der Mutter und auf dem Knaben lastete der Fluch des entarteten Geschlechts. Manchmal erinnerte er sich seiner Kindheit, erfüllt von Krankheit, Schrecken und Finsternis, verschwiegener Spiele im Sternengarten, oder daß er die Ratten fütterte im dämmernden Hof. […]

De nije ensafh is út!

En Knilles stiet der wer yn, mei in ferhaal en as de iene helte fan Duo von Däniken, mei in filmke. En ik hie lêst ek in primeur mei in nij (oar) ferhaal. Klik hjirre. Ik waarmje faanejûn pasta op.  

Kultuer? Hin? Watte?

Dus, Henk Keizer is oan kant skood by KH18. Dat waard tiid. Mar wat krije wy dêrfoar yn plak? Neu Jocco, fansels hoechst gjin kulturele eftergrûn te hawwen jong, nearne foar nedich. En Frysk prate, dat hoecht ek net, hear. Stjonkfabrykjes delsette is fansels folle wichtiger. It feit allinnich al om ien dy’t neat fan […]

Ik krij nea wat

Moarn wer in nije Duo von Däniken fia ensafh. Mar dizze wie der ek noch! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lKLMq-SRsW4[/youtube]

Siden

It is wer safier: de digitale edysje fan de LC mist wer in pear siden. Ik haw fansels in mail stjoerd, mar myn ûnderfining is dat dêr gjin antwurd op komt. De foarside sit der ek by, en dy woe ik oars wol graach lêze. De Nachtrider is  ta ynkear kommen en hat de side […]

Cocteau Twins – Lorelei

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3diz8I0AVVk[/youtube]

Gysbert winner kin gjin Frysk skriuwe!

Neffens Abe wurdt it ‘taaiwaar’! Dat liket my net sa bêst ta minsken! Hjir stiet it stikje, fan de Nachtrider. De Gysbert winner sil it daliks wol ferbetterje yn ‘teiwaar’, mar foar de kolleksje fan Tresoar bewarje ik dit sûvenier:   Och ja, ik meitsje ek wolris in flaterke, en it is Snein, dat wy […]

Ladytron – Destroy Everything You Touch

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JTTwlAT_AwU[/youtube]

Explore the Fascist

In nijsgjirrich Teleksberjocht op de digitale edysje fan it iennige Fryske literêre tydskrift, ensafh: lês it hjirre. It earste Periopamflet, oer KH18. Eeltsje Hettinga strikes again, mient er sels alteast. Sjoch, it sit sa, wannear’t E. Hettinga it net mei in oare skriuwer iens is, dan is dy oare skriuwer in faksist. En wannear E. Hettinga in […]

Boeken fan Knilles

Op spesjaal fersyk: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3rrtLBnH5P4&feature=youtu.be[/youtube]