Monthly Archives juny 2012

Pytsje

Ja minsken, treurich nijs: earjuster haw ik Pytsje de kat ynsliepe litte moatten. It bist hie de lêste tiid grutte gedrachsproblemen, en wie net mear thús te hanthavenjen. Hoe it no kommen is, is net dúdlik, mar der wie gjin oare oplossing. Ik haw in soad fan it bistke hâlden, en der ek in soad […]

Goethe: Faust (Hörspiel)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pQifGONOLvw[/youtube]

Ynternet of guozzefear

Ja minsken, ik sit ek wer op it Feestboek. Ik haw der in haat/leafde ferhâlding mei, dat mei dúdlik wêze. Lykwols, jo misse in soad diskusjes oars. Al tige spitich dat Elske Schotanus gjin freontsjes mei my wêze wol. Hoe soe dat no komme? Is der wat mis mei Knilles? It falt my al wat […]

Richard Strauss: Eine Alpensinfonie

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xK7z2NhUrsQ[/youtube]

Rêdbâd Rames

Ja, wat is’t in moai dielnimmersfjild net? Ik bedoel fansels de passagiers by it busreiske nei Laaksum yn septimber. Bin benijd hoe fol de bus komt te sitten, wat taskôgers oanbelanget.  Ik sil ris soargje foar in oars as oarse foardracht, mar dêr haw ik noch de tiid foar. En nije fersen skriuwe op it […]

Ekspedysje Laaksum

Efkes op it plaatsje klikke. Meer ynfo by Sirkwy.

Nije ensafh mei Knilles

Jawis, jo eigen Knilles slacht wer ta: as lid fan Duo von Däniken mei in oangripend Punknûmerke! En as kollumnist waskje ik dy ferfelende Kaninefaten de earen! En wat noch it moaiste is: aansens bamy!

Buorfrou op Oeral

Jawis, Oeral is al in skoftke oan ‘e gong. Neat foar my, al dat okselhier… In pear jier ferlyn wiene buorfrou en buorfrou dêr al… Harkje nei de reportaazje. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9QG2Wq-8_EM&list=UUo-BqlLtCQzOO7OHyuMsh2A&index=9&feature=plcp[/youtube]

Nuver flaterke

Justernacht wie ik wer ris oan it sneupen op de astrodatabank. Net allinnich nijsgjirrich foar astrologen, mar ek foar bygelyks minsken dy’t in romanfiguer sykje foar harren eigen boek. Ik sil se ris maile, want der steane dochs grutte flaters yn. Neffens de databank soene sawol Jan Cremer as Simon Vinkenoog ‘gay’ wêze. Faaks hawwe […]

Werom nei de Opera

No minsken, ik bin wer ôfstapt fan Google Chrome as blêderer, en werom by it âlde fertroude Opera. De nijste ferzje liket my in stik rapper te wêzen. Oan te rieden. Chrome hie de lêste tiid muoite mei de flashplayer em starte ek op by it ynskeakeljen, sûnder te freegjen. En, fansels, Opera is der […]