Monthly Archives july 2012

Algernon Charles Swinburne: The garden of Proserpine

Sjoch hjir foar de tekst [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zKDzTU6QKRQ&feature=player_detailpage[/youtube]

Swarma Hamburger

Juster in kaartsje kocht foar de Tannhäuser yn Oktober te Hamburch… Haw der no al in soad nocht oan! De opera wurdt dizze wiken ek yn Bayreuth útfierd, it Mekka fan de Wagnerianen. Opnamen dêrfan haw ik al binnen, tige moai fan lûd, mar betiden wat te hastich is myn idee. No ja. Wer wat […]

Dichters in de Prinsentuin

Jawis, jo eigen Knilles wie ôfrûne freed wer op de ôfslutende dei fan Dichters in de Prinsentuin. No haw ik dy hiele tún net sjoen, ik wie oanwêzich by de foardrachten en benammen by de neisit yn café de Souffleur, neist de Stadsschouwburg fan Grins. Wer dik ynoarder dy foardrachten, al fûn ik Theatergroep Flint op […]

Stânfriezen skriuwe Hollânsk

Ik wit net wat dat is mei it kulturele tydskrift de Moanne. Nee, ik haw him noch net yn ‘e bus, wol’k leauwe, mar der steane al wat digitale foarpriuwkes op it net. Wat is der te rêden? Wêr’t it my om giet it is de sawat panyske eangst fan de redaksje fan dit kulturele […]

Fryske Literatuer Foar Elkien!

DIIV – How Long Have You Known?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tSnYQg2JymY[/youtube]

Roxy Music – If There Is Something

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OnV-agq0Yzw[/youtube]

Knilles op twitter

Nijs oer en fan Knilles: op Twitter. Dus.

Ladytron – International Dateline

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oaO3AXaiTIc&feature=player_detailpage[/youtube]

jûtjûb filmkes

Ha, dochs mar de nije WordPress ynstallearre. Bin altyd wat benaud dat de boel stikken giet… Of slimmer noch, dat it Frysk ferfongen wurdt troch Ingels, of noch slimmer: Hollânsk! It falt ta wol’k leauwe. Haw juster by de Kyksjop in moai mediaspylderke op it kopke tikt. Foar 60 Eury. It is dizze. Hjir kinst […]