Monthly Archives septimber 2012

Noch 6 te gean!

De teller stiet op 44 TikTak TikTak

35

De teller stiet op 35 Tiktak Tiktak

29

De teller stiet op 29. Tiktak Tiktak…

Staking

Der komt hjir pas wer in bloch wannear’t der 50 besikers west hawwe dy’t Tryouter oanklikt hawwe. Jim binne in steltsje kultuerbarbaren! Hjirûnder kinne jo dit harkspul belústerje. Ik mien it.. [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/59733514″ iframe=”true” /]  

Wichtich bakje

Yep, sûnt freed stiet der wer in nije digitale ensafh online. Mei fan alles wat en ek noch dit en dat. Ik wiis jo graach wer efkes op de bydrage fan Duo von Däniken. Diskear in reportaazje oer it nije Teaterselskip Tryouter. Ja hear, it duorret sawat acht (8) minuten. Hawwe jo dêr gjin geduld […]

Bamy fan Tresoar

Ja minsken, it is wier. Ik haw justerjûn twa bakjes bamy en in bakje babi pangang meikrigen fan it tige freonlike personiel fan Tresoar. Dat wie nei ôfrin fan it Boekefeest. Ik wie nammers yn fermomming, mar dat holp eins net rjocht. Foto: Dinie Postma En ik hie it, lykas wenst, wer hielendal mis wat […]

Huisgenoten

Nu heeft de Friese dichter Cornelis van der Wal nooit in dit pand gewoond, noch bewoonden Bruinja en Droog in dezelfde periode dit huis. Toch is het wel een bijzonder gebouw, op literair-historisch vlak. Want aanvankelijk huurde de dichter/prozaïst Karel ten Haaf er een kamer (1ste verdieping, straatzijde). Later huurde Tsead Bruinja er de achterkamer […]

Kloos

Krekt yn de bus krigen! Ien fan de wichtichste dichters út de Nederlânske literatuer. Mar ek in… tige apart en omstriden figuer. Ik haw wer wat te lêzen…

NIJ! Frysk-literêre app foar de AAIFOON!

Yn de frituer

Ik bin noch mar krekt wer lid wurden fen it Boun, mar myn ynfloed is al sichtber. Ik haw it oer it brief fen it Boun oan de Provinsje, nei oanlieding fan de Kultuernota. Dat brief is to the point, en ek net sa agressyf fan toan as wol west hat. Dêr berikke jo ommers […]