Monthly Archives oktober 2012

Frysk aktivisme

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TLQLhtP7Qjo[/youtube]

Abe bellet de plysje!

It ûndersteande is skreaun troch de man, dy’t as direkteur de Friese Pers Boekerij oan de râne fan de ôfgrûn brocht hat. Abe de Vries dus. It stie op Facebook. Mar no dus hjir ek. Ta jo foldwaan. Mei dit net? Belje de plysje mar Abe! ‘It ymperium NDCVBK is fan moarn ôf net mear. […]

Lytse griemmank

Ja, der wie ôfrûne nacht wer in aardige diskusje op it Feestboek. Eins skande fan de tiid dy’t ik der oan fergriemd haw… Wie tagelyk dwaande mei it tredde diel fan de Reve Bio. In grut stilist is er net, Nop Maas, mar it bliuwt fassinearjend, dat libben fan Gerard R. Hy wist ek wol […]

Saakje Sixma van Heemstra: It Libben is foarby

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LNZ5l2ZkyBU&feature=player_detailpage[/youtube]

Eeltsje Hettinga hellet kritysk blochke wer fuort! +updeet + noch ien

Updeet! Ik bin ek de minste net, no Beste Knilles, Soe ik dy minlik fersykje meie om it stik wei te heljen, sa’t dat troch dy oernommen is op dyn webpagina. Troch my is by fersin de ferkearde ferzje pleatst, wat tagelyk ek de reden is dat ik it sels ferwidere haw. Moarn komt de […]

Talking Heads Pulled Up

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9FUdjYOuEUQ[/youtube]

Six Friesian poets

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rr8GjqGqViY[/youtube]

Sulveren Moanne

It Skriuwersboun hat in gearkomste op sneon 3 novimber. Nei alle gedachten kinne wy dan foar de lêste kear it bestjoer sa’t it no gearstald is oan it wurk sjen. Fansels kom ik ek! Ik nim it berjocht mar efkes oer, want op de suterige side is neat te finen… Ik krige oars al in […]

METZ – Wet Blanket

.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=krGDNbT4CSE[/youtube]

Dylan Thomas “Fern Hill”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_OBrMocKnQ4[/youtube]