Monthly Archives july 2013

Iepen brief oan Bert Looper, oer in sjuerylid fan de Gysbert Japicxpriis

Oan de hear Bert Looper, direkteur Tresoar   Bêste hear Looper, dit jier fersoarget Tresoar foar de earste kear de organanisaasje fan de wichtichste literêre priis fan Fryslân: de Gysbert Japicxpriis. Foar it earst ek wurdt der mei nominaasjes wurke. Ien fan de sân nominearren is de dichter Abe de Vries. De hear De Vries […]

Sjuerylid Gysbert mislediget dichter

Sjoch minsken: it nivo stiicht… Jantsje en Abe begjinne te skellen… Ja, dat stiet in sjuerylid goed! Wannear wurdt der ris yngrepen? Jantsje Post, moatst dy fan Van der Kwal mar neat oanlûke, om yn styl te bliuwen: hy wit net better. As de Bibleteek tenei de linkerhân beprate litte wol wat de rjochter skriuwt, […]

Wat seit Jantsje?

Fan it Faceboekje fan Abe de V. Jantsje Post (o nee, ik moat net samar tomkes sette by dichters en byleaven net by nominearre dichters, oars krij ‘k er kommentaar fan Knilles) Mar, it hiele libben is ien grut gedocht, dochs, Abe? Nettemin: moai dato ek dines dêr wer ta bydraachst op dizze wize  ‘all busy in […]

De snoadfoan

Nije von Däniken: Jan sjongt de blues

Yep, wy binne der wer, mei in oangripend lietsje… Klik op it plaatsje…

The Raveonettes – Summer Moon

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oDxnQci_P_4[/youtube]

It Aapke & it Skoathûntsje

Wy hiene it, leave berntsjes, lêstlyn oer Facebook. Us Abe giet hjoed wer hielendal los op dat medium! En syn skoathûntsje, Martsje de Jong gûlt mei it wolfke mei… Knipp’n en plakk’n mien jong: Abe de Vries Tresoar wol op 10 septimber in jûn yn de Bres hâlde mei optredens fan foar de Gysbert nominearre […]

Joy Division – Unknown Pleasures

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wVvoQIdD80U[/youtube]