Monthly Archives augustus 2013

Jornada 728

Supersister – Spiral Staircase

Buchmesse: skriuwers witte fan neat

Wat ik no wer heard haw… It komt út tige betroubere boarne, mar dy boarne jou ik leaver net priis. Fan 9 oant 13 Oktober wurdt de Frankfurter Buchmesse hâlden. Der sille ek Fryske skriuwers hinne, sa’t jo witte. En jo witte ek dat de kar fan Alpita de Jong net by elkenien yn goede […]

In moaie djippe stim

Hee, dit seach ik niiskrekt foar it earst. Mar better let as net. Albertina Soepboer op de side fan Frysk & Frij… ‘Dan is it skoft. Mei in hele protte lekkere hapkes en drankjes. De minske kin ek wol wat oar iten brûke op sa’n middei. Sa binne wy yn ’e kâlde wyn op it […]

Isabelle

Ja minsken, it mantsje is wer wakker kreatyf. In muzykje makke fannejûn. Isabelle, sa hjit it nûmer. Dus. Harkje mar. Ja pake, dan moatte jo op dat trijehoekje yn de oranje sirkel klikke. En beppe ek.   [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/105161852″ iframe=”true” /]

Foar in Frysk dichter

Nee, wy neame gjin nammen…

Jean Sibelius: Symphony 7

Ik sjoch it better

Puccini: Tosca

Ele & Elly dogge oan kabaret

Efkes op klikke foar minsken sûnder bril