Monthly Archives septimber 2013

Wesendonck Lieder, Richard Wagner

Ik wie mis!

Mei myn foarige bloch. Dat: ekskuses oan de belutsenen. Ik haw it blochke fuorthelle. Dus. Dit nei oanlieding fan de reaksje fan Edwin: ‘Neffens my bedoelt Abe net ús Kobus mar Wiko-Kobus. Dus hat it net folle mei de GJP te krijen, Cor. De opmerking oer in spesjaal nûmer…..lit mar.’

Poëzij neffens Wadnan

Is grif noch te keap. Altyd better as de hjoeddeiske poëzij ‘kursuslieders’.

Eksit Moanne fan it Fryske Boek

Faaks is dit nijs al earne oars ferskynd: ik haw it net sjoen. It komt út in tige betroubere boarne. Mar: de Moanne fan it Fryske Boek is in mislearring wurden en komt net werom. Dat: genietsje der noch fan salang it kin! Dit wie de lêste kear.  

Alexander Scriabin – Symfony No. 3

Russyske homo-ferfolging: Tryater wit fan neat

Fan dy mislike anti homo-wetjouwing yn Ruslân hawwe se by Tryater noch neat meikrigen. Ek by Omrop Fryslân witte se noch fan neat, sjoen it petear tusken Simone Keffer en artistyk lieder Ira Judjovskaja. Nee, der wurdt, krekt as is der neat te rêden, in oantal foarstellingen jûn yn Moskou. Eksport fan de Fryske kultuer no! […]

Barbaar op mûlharpke

No, der is net safolle belangstelling foar myn foardracht, sjoch foarige bloch. Mar dat wist ik al, dat jimme barbaren binne. It is rêstich op de Fryske blochkes! Hmm, sil ris efkes sjen wat it Aapke op Facebook útspookt… Haha, it earme dier kin gjin dielnimmers krije foar syn dichtkursus by Tresoar… Tsja, leare hoe’t […]

Omheech yn it stof

In gedicht fan Cornelis van der Wal. De dichter draacht foar, mei in muzykje derûnder. Dus. Nei te lêzen hjir: http://www.ensafh.nl/?p=33539 [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/111447527″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Carl Nielsen symfony 5

Gotchi

Klik op it plaatsje