Monthly Archives oktober 2013

Lintsje foar Bottenbley…

Ja, dy dûmny Bottenbley… Sa’n man kriget dus in lintsje… Duo von Däniken hie der in pear jier lyn al in item oer!

Duo Brein

Fannemiddei wie ik efkes by Anne Feddema om te breinstoarmjen oer in nij projekt fan Duo von Däniken. Doe ik dêr wie kaam ek Willem Winters efkes del en wy krigen beide in presintsje fan útjouwerij Perio… Wat sit dêr yn dat slúf? Wa’t dat witte wol komt oare wike moandei by dizze presintaasje… Aanst […]

“The Raven” By Edgar Allan Poe

  The Raven…… Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. `’Tis some visitor,’ I muttered, `tapping at my chamber door […]

Frou Schotanus op ‘e fingers tikke troch Skriuwersboun

Ik spruts sneon yn Boalsert, by de bamy, ek noch efkes mei de nije foarsitter fan it Skriuwersboun, Hein Jaap Hilarides. Hein Jaap bea min ofte mear syn ekskuses oan foar it skandalige gedrach fan Elske Schotanus, op dy romrofte gearkomste. Neffens Hilarides hie de foarsitter, doe noch Koos Tiemersma, yngripe moatten. Dat is binnen […]

Sjuery Gysbert: net-literêre arguminten

Alderearst in rektifikaasje: der wie wol drank by de Griene Weide, myn korrespondint hie it by it ferkearde ein, dat ik haw him per direkt dien jûn. It wie in moai barren yn Boalsert juster, ik haw noch bamy iten nei ôfrin, tegearre mei in grutte groep feestgongers. Mar steane jo my ta dat ik […]

Suterige Greide

No minsken, goed nijs: Apteker hat ôfsein foar de Gysbert útrikking fan moarn, dat jo eigen Knilles komt gewoan nei de útrikking. En nee, mei de sjueryleden sil ik gjin wurd wikselje. Wat minder goed nijs is: by de neisit yn de Griene Greide wurdt allinnich mar kofje skonken en krije jo in gebakje. Dat […]

Knilles en Kees

Tristan und Isolde

Hjir wie ik fannejûn.In goede útfiering!

Provinsje Fryslân op syn deunst

No krige ik ferline wike alwer in útnoeging om de útrikking fan de Gysbert by te wenjen. Se rêde it blykber net sûnder Knilles… Ik kom lykwols net nei de útrikking. De redenen meie wol dúdlik wêze: ik kom net yn in gebou dêr’t de slavedriuwer Hayo Apotheker in taspraak hâldt. En ik kom net […]

Duo von Däniken op it Ensafheest