Monthly Archives desimber 2013

It Skaad van Abe

Ik haw der efkes oer neitocht, want ik koe de tekst net hielendal neikomme. Josse de Haan snapte der ek neat fan. It giet om dit stikje út de Ljouwerter, Eppie Dam oer de neffens him bêste Fryske poëzijbondels fan 2013. Ravensulver stiet dus boppe-oan. Dat is moai foar Abe. Ik haw it boekje net […]

Ek Boek fan de Moanne op in digitaal eilân

No, de ûntwerpers fan de side fan It Boek fan de Moanne hawwe blykber goed nei sirkwy.nl sjoen, want ek hjir stiet men folslein op in digitaal eilân. Ja, wat links nei boekhannels, mar dêr bliuwt it by. Gjin feed, gjin twitter, gjin Facebook, gjin nijsbrief… Wat mankearret soksoarte lju eins? Efkes in side op […]

Scelsi: “Konx-Om-Pax”

Russian Circles – Memorial

Die Zauberflöte, W.A. Mozart

sirkwy.nl folslein mislearre

‘Sa’t yn augustus ferline jier fernijd waard, rjochtet de redaksje fan Sirkwy him by it ynfieren fan de boektitels earst op oarspronklik Frysk literêr proaza foar lêzers fan 12 jier en âlder – net omdat oarsoartich wurk gjin belang hat, mar omdat je in grutte lape wurk yn ôfbeakene stikken ôfwurkje moatte.’ Dat skriuwt de […]

Foar yn de Aginda!

Richard Harris – MacArthur Park

In berjocht fan ‘Afvaloven Nee’

De Tweede Kamerleden Cegerek en Dikkers van de PvdA hebben vragen aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld over de magere dioxine-metingen die bij de afvaloven worden gehouden. De kamerleden vragen zich af waarom de dioxinemetingen niet dagelijks worden gedaan. Op dit moment worden dioxinemetingen bij […]

Oankundiging: Duo von Däniken 10-01-14 Podium Asteriks

  Klik hjirboppe foar mear ynfo