Monthly Archives febrewaris 2014

Skele hasses

Moarn sil Duo von Däniken wer oefenje! Ik bin net sa warber op dit bloch op dit stuit, want ik bin drok. Dus. No problemo.

America, Allen Ginsberg

Kursus âlde meuk

In deimannich lyn krige ik de ‘Boekelist Afûk 2010 – 2011 e.f.’ yn hannen. Dat is de list fan boeken dêr’t kursisten foar it B-eksamen út kieze kinne. Punt 1: der stiet gjin boek fan Knilles by. In grut skandaal fansels. Nee, sûnder gekheid: it is in diskutabele list, fol mei ‘âlde meuk’, sa’t in […]

Besprekken Dam bywurke

Op dit bloch hâld ik de besprekken fan Eppie Dam yn de Ljouwerter krante by. Meindert Bylsma en it skriuwduo Harke Bremer en Jarich Hoekstra binne taheakke. Klik hjir foar it oersjoch. Op dizze side binne ek de besprekken fan Tjitte Piebenga, Harmen Wind en Babs Gezelle Meerburg foar deselde krante oan te klikken. Fierders […]

Stopje

Ja, ek ik haw it juster wer ris besocht: mar it reedriden… Ik fyn der gjin sek mear oan. En dat is benammen de skuld fan Sven Kramer. Dy man moat stopje. No daliks.

Sloopje de foarstin

Ja minsken, Knilles is wer oan it slopen, dat tink derom! En: sykje de ferskillen tusken de iisfoarstin en Jim Morrison…  

Skinny Puppy – Smothered Hope

Nei oanlieding fan dit berjocht wer ris wat fan Skinny Puppy op myn bloch!  

Wer in moaie ‘Bitstrip’!

It mantsje

Ja, jo hâlde it net by: in nij gedicht fan Knilles op ensafh. It mantsje is werom! Oft er faker te bewûnderjen wêze sil hâld ik mar efkes geheim… Sport Sport en spieren. Dat like it mantsje ek wol wat, mar wie er net te âld? Lês fierder by ensafh.nl    

Altai Hangai

Dizze groep seach ik yn it ferline geregeld by it Ryksmuseum yn A’dam spyljen. Haw doe noch in cd fan harren kocht. In oanrieder!