Monthly Archives maaie 2014

Abe hellet blochke fuort (sucht)

Ha goeie. It is wer safier: Abe de Vries hat syn bloch, mei dêryn syn troch it FD wegere kollum fuorthelle. Ik hie dat earlik sein al ferwachte, dat ik haw de tekst efkes foar jim bewarre. Service fan de saak! ‘Skroeier, wegere: 39 Lytse boargeroarlochjes Abe de Vries Dy’t aansen de grutste bek hat […]

THE JESUS AND MARY CHAIN. Psychocandy Live TV

Berlioz – Grande Messe des Morts

Oandacht Libbet

No, 50 + sil ik nea stimme, al haw ik de leeftyd al fansels. Fierder kloppet it wol tink! Aandacht en Eenvoud op 6 en Jezus Leeft op 9, is’t net prachtich? http://europa.stemwijzer.nl  

It Frysk moat stikken!

Frank Zappa – Chunga’s Revenge

“Total Eclipse”

Rimbaud en Verlaine. Net alhiel slagge, dizze film, mar al tige nijsgjirrich…

Patat mei pulp + oanfolling

Aha, ensafh hat de scoop fan de Fryske Lezen voor de lijst. Klik hjir. Yndied, gjin Kening Kees. Gjin Josse de Haan. Gjin Piter Boersma. Gjin Hidde Boersma. Gjin… neam mar op. Fansels, der sitte goede boeken by, mar ek pulp. Nee, wy neame no mar efkes gjin titels, ik haw fijannen genôch. Jûn tink […]

Tresoar en NHL: boycott Kening Kees

No, dat liket mar moai, 32 Fryske boeken op Lezen voor de Lijst. De fraach is fansels: hokker boeken hawwe de hearen/dames útsocht? Kening Kees stiet der fansels net by, dat is in anty-autoritêr boek, en dat kinne wy de skoalberntsjes net oandwaan. Bin alsa tige benijd nei de list fan titels. Hawwe Baas Teake […]

Befrijdingsfestival

Ja, sa neame se it yn Ljouwert. In soarte fan Frysk nim ik oan. Ek efkes hiel koart by Liet 2014 sjoen, mar dat waard ferpest troch it net te fernearjende gelul fan de presintator Remon de Jong. Yndied, de likepikker himsels. De man dy’t jild fertsjinnet oan it fertriet fan neibesteanden nei in persoanlik […]