Monthly Archives augustus 2014

Frysk Deiblêd: gjin kultuer online

Jim witte dat ik de Ljouwerter krante opsein haw. Temin Fryske kultuer en sa. En as jo dit artikel lêze dan giet jo alhiel de grize oer de grouwe. Ja, it stiet op It Nijs, dêr komt ek noch wolris wat bestekliks op. (It liket der op dat dy geweldige kartoonist dien kriget nammers). Ik […]

Teake Oppewal mei pinsjoen!

Ode to a Nightingale By John Keats

Nochris: Symfony nû. 1

Noch altyd tige wiis met de nije pjûter. Ik haw him no hast al folstoppe mei samples en vst-ynstekkers. Dat, wy kinne hast losgean mei nije komposysjes. Efkes knippe en plakke út in âld blochke: ‘harkje ris nei myn symfony nû. 1, it earste diel. Makke yn 2005, mei net al te bêste audiokaart en […]

Skiednis van de Fryske Filosofy ferskynd!

Friedrich Nietzsche – Miserere

Bamyopera

No, noch hieltyd oan it prutsen mei de nije pjûter. It is sa’n lyts desktopke, dat frijwol gjin lûd makket, hiel gaadlik foar muzykopnames alsa. Ik bin nammers ek wer oergien nei Opera as browser, se hawwe it Frysk wer ynstalearre as algemiene brûkers-taal. Dat luts my wer oer de streek. Oer in healoerke mar […]

RAM patat

No seach ik in nijsgjirrige fakatuere op de side fan Tresoar… Mar ik sil der mar net op skriuwe, it soe in bytsje nuver wêze. Ommers, ik haw in soad krityk op benammen de literatuerbefoarderer hân, dat om no mei dizze persoan gear te wurkjen… Want dêr sil it yn ‘e praktyk wol op delkomme, […]

Hetty Graffiti

Okkerlêsten lies ik op de treflike side fan ensafh, it iennichste Frysk-literêre tydskrift dat der noch oerbleaun is, in nijsgjirrich skriuwen, ôfkomstich fan in sekere Hetty Kloosterman Combs. It hat te krijen mei de Jan Ritskespoëzijnacht. In pear sitaten: ‘Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is er een opmars van een nieuwe generatie […]

blochfakânsje

No sa, Knilles is der noch hear! Mar ik hâld efkes in blochfakânsje, dat sa. Moandei set ik wer útein. Dus.   Doei.