Monthly Archives augustus 2015

Knilles hat de Gysbert krigen!

No, dat waard tiid!

Klaas Heida de kommende fjouwer jier selsbeneamd ‘Dichter fan it Heitelân’

Ut de âlde doaze, mar tige aktueel: Buorfrou en de asylsiker… In Harkspul fan Duo von Däniken

Fryske Literatuer neffens Sirkwy.nl

Wat seine jo? Nee, mefrou, gjin poëzij…

Geheime nassy

Hjoed de tried wer oppakt wat in Geheim Literêr Projekt oanbelanget. Dêrfoar moast ik nei Tresoar ta, en dat sil foarearst ek net de lêste kear wêze. Ik hie in skrift by my om oantekenings te meitsjen, mar bin blykber it mei de hân skriuwen ferleard. It wie in frijwat krampeftige bedoening. Moarn mar in […]

Ik bin der wer!

Jawis, alle dagen wer in blochke, is it stribjen. Want is mar wat nuet mei dy Fryske skriuwers tsjintwurdich, no? Wat in suertsjes, om te spuien!

Yn de werhelling: Ele en Elly dogge oan kabaret

Efkes op klikke foar minsken sûnder bril