Monthly Archives oktober 2015

Problemen Byb Tresoar Oplost

Dat mei fansels ek wolris sein wurde: de problemen dy’t Chrome en Firefox hiene mei de online katalogus fan de Tresoar-byb binne oplost. Moai.

Matthijs Vermeulen: Symphony No.4

Harrison Birtwistle: The Moth Requiem

Minne berikberens Tresoar-byb

En der wurdt neat oan dien… En der wurdt gjin antwurd jûn… Understeande mail skreau ik op 19-10-15 oan it mailadres fan Tresoar. Der kaam noch gjin antwurd… En de situaasje is noch itselde… Bêste minsken, as ik mei Chrome op jim side kom, en myn ‘lenersgegevens’ ynsjen wol, dan krij ik: Server has a […]

Fryslân Earst!

Duo von Däniken presintearret yn gearwurking mei Fedde Schurer it revolúsjonêre striidliet Fryslân earst! Klik hjir, op ensafh.nl

Y-Skrift: Resquat in pace

Ja, it hie sa moai wêze kind, it Y-Skrift fan Skanomodu. It sil lykwols net sa lang mear duorje en dan is it oer, en wurdt de side offline helle. Ik lies ôfrûne nacht Meindert Reitsma syn ‘essay’ ‘Skanomodu: in nije ympuls yn Fryslân, de opkomst fan in nije generaasje jonge Friezen.’  Pier Boorsma hat […]

The Nice: Karelia Suite (Sibelius)

Skele Hasses

Spesjaal opdroegen oan … Yndied!

EELTSJE HETTINGA LILK OP KRITIKUS NEI NEGATYF BESPREK YN LC/FD!

Ronflonflon folslein online!

Ronflonflon met Jacques Plafond was een wekelijks programma met 100% gesproken woord en 100% muziek van Wim T. Schippers, met veel (vaak eigen) muziek en jingles, waaraan werd meegewerkt door Clous van Mechelen, Janine van Elzakker, Jan Vermaas, Rogier Proper en vele anderen. Klik hjir…