Monthly Archives april 2016

Feuilleton ‘Simke Kloosterman: De Nije Brieven.’

No op ensafh.nl it foarste diel fan myn nije feuilleton… Klik hjir.

Ut ‘e âlde doaze: De poarte

Elske Schotanus publisearret har memoires

 

Mahler Symphony No 6

Dizenige Lieven

Lieven Bertels – hy skynt hjir in pear huzen fierderop te wenjen, mar ik haw him noch nea troffen – is artistyk lieder fan KH2018. Der stiet in petear mei de bêste man op de side fan de Moanne. De Moanne, mei Ernst Bruinsma as grutte roergonger, dy’t fynt dat ik gjin dichter bin, alteast […]

Wolf yn harnas

Letter dit jier sil myn nije dichtbondel by Utjouwerij Hispel ferskine. De titel is Wolf yn harnas. Der sil grif in presintaasje komme, ik hâld jo op ‘e hichte. Under dizze link, by ensafh.nl, fine jo alfêst in priuwke. Wy ite jûn by de snekber, Frysk foar snackbar.

Hanns Eisler, Deutsche Sinfonie

Eeltsje Hettinga is Slauerhoff yn nije Fryske spylfilm!

Bedoarn slaad

Ja, ik bin yn goed selskip: û.o. Willem Bilderdijk, Hugo Claus, Willem Elsschot, Hans Favery, Gerrit Komrij, Willem Kloos, Lucebert, Ilja Leonard Pfeiffer, J. Slauerhoff, M. Vasalis, Joost van den Vondel en gean sa mar troch steane ek yn Ik proef iets wat bedorven is, in Hollânsktalige blomlêzing fan ‘hekeldichten’. Ik stean der yn mei it anti […]

Nanette… Tsjinhâlden troch it Frysk-literêr Politburo

Ik krige fan Josse de Haan nei oanlieding fan myn blog fan juster noch twa dokuminten tastjoerd. Se sprekke foar har sels tinkt my. De foto’s efkes oanklikke foar in better byld. En dan noch in kear onklikke foar in fergrutting.