Monthly Archives oktober 2017

Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2017)

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de lêste fiif jier fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk. Wat dit jier oanbelanget (2017) -dat jierferslach komt ommers noch – […]