Monthly Archives maaie 2019

Tige dizenige wedstryd fan de Moanne

Ik sitearje efkes Sirkwy: ‘Wat wit ik fan dizze wrâld? Algemien kultureel opinyblêd de Moanne skriuwt in wedstryd út oer de bining mei de werklikheid fan proazaskriuwers. Op dizze wize wol de redaksje stilstean by it feit dat it 50 jier lyn is dat it earste nûmer fan Trotwaer ferskynde, de foarrinner fan de Moanne. […]

Artikel yn Fryslân Markant: Dichters yn Denemarken

Artikel fan Geart Tigchelaar yn Fryslân Markant fan Maaie 2019: ‘Dichters yn Denemarken’. Klik op ‘e foto’s foar in better byld,      

Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2020)

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de ôfrûne jierren fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk. It giet sa by it Fûns: jo stjoere jo nijste boek op, […]