Grimmig Fedde

No minsken, ik haw se binnen! De twa grouwe Fryske skriuwersbio’s dy’t de ôfrûne moannen ferskynd binne.

In Geheimsinnich Persoan, dy’t ek noch anonym bliuwe wol, hat se fannemiddei by my delbrocht. Ik sil der daliks yn begjinne, mar hokker boek earst? Dochs mar Wadman, want dêr wie ik al yn oan it lêzen, de PDF dus.

Waarmje jûn rys mei Sjily op.

Grimmig Fedde

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *