Oersetting Jetske Bilker oerstallich

Hjoed in lang petear yn de LC mei Jetske Bilker, dy’t yn it ramt fan de Boekewike Pfeijffer út it Hollânsk yn it Frysk oersetten hat. Ik fyn, sjoen de twatalige situaasje yn Fryslân, sokke oersettingen folslein oerstallich en tiidfergriemen.

En boppedat: de Fryske skriuwer leit no wer op ‘e knibbels foar de Hollânske skriuwer…

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *