Opnij: Poll oer selsstannich Fryslân n.o.f. PVV

It protest tsjin de dielname (op hokker wize dan ek)  fan De PVV oan in nij lanlik regear boazet oan. Dizze partij hat de measte stimmen yn it westen en suden fan Nederlân krigen.

No kinne jo de fraach stelle: wat hawwe wy as Friezen eins mei Blonde Geart te krijen? Wolle wy eins noch wol by Nederlân hearre? Moatte wy as Fryslân ús einlings ris losskuorre en selsstannich fierdergean? Sis it mar!

[poll id=”2″]

Comments 2