Hup Durk!

Hjoed yn de Leeuwarder Courant: in petear mei de hast 80 jierrige Durk van der Ploeg. Alfêst lokwinske!

It sitaat: “En dan dy literatuerbefoarderer. Dêr ha’k noait folle yn sjoen, dat jild kinne se better oan ‘e skriuwers jaan” kin ik my wol yn fine…

Pizza

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *