Provinsje wol ôf fan de Fryske Literatuer

Ik hie it der ferline wike al oer, en it is no ek ta de skreaune parse trochdrongen: de Provinsje wol dus definityf ôf fan kwaliteitsliteratuer, skreaun yn de Fryske taal.

Noch efkes, dan wurdt Frysk skriuwen ferbean. Lit ik foarearst mar efkes stopje foar hjoed, oars ûntplof ik. Lês en rydboskje wat it Frysk Deiblêd skriuwt.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *