In sjuery sûnder kennis fan saken

Dat der wier wol nij literêr talint yn Fryslân bykomt, alle kearen wer, bewiist wol Jetze de Vries, mei syn lange fers “Swijplicht”. Dy moat mar ris wat  opstjoere, nei de literêre blêden, pardon, it iennichste literêre blêd fan Fryslân: ensafh.

Nuver dat soks dan in oanfiterpriis kriget fan de Rely Sjuery en net in echte priis.  Mar oer de poëtyske kennis fan dizze trije froulju is al wat twifel útsputsen, ik slút my dêr by oan. Tekear gean tsjin ‘hermetyske’ poëzij, mar sels net fierder komme as… Och, lês sels mar, wat Edwin de Groot hjir oer skriuwt.

Rys mei hin en eartsjes

Comments 2