Brune snert

No minsken, wer goed nijs fan it Frysktalige blochfront: Albertina Soepboer is wer úteinset mei har webloch! Fansels al daliks synjalearre troch it nea folpriizge tydskrift ensafh. No noch twitterje Albertina!

Of Facebook, of Hives, of… Ik haw in skoftke op Facebook sitten, mar dat kostet my fierstenfolle tiid. Twitterje en blochje, ik haw dêr genôch oan. Troch Twitter yn elts gefal al in pear tige aardige minsken moete, dat it hat syn nut al hielendal bewiisd.

Wat in steltsje stofnêsten yn dy ministerploech fan Brún 1! Ik bliuw derby: it is fierwei it bêste dat wy ôfskied nimme as Friezen fan it Nederlânske regear.

Haw snert en pankoeken mei spek iten.

Comments 1