Nijs fan Omrop Knilles!

“It kin dus wol, Fryske literatuer op de radio! Omrop Fryslân lit de saak fersloere, Knilles sjocht it as syn taak om op serieuze wize mei Frysktalige skriuwers om te gean.”

Lês fierder by Omrop Knilles

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *