Wikileaks: Oer tsien jier gjin jild mear foar Fryske Taal

Trackbacks & Pingbacks 1

  1. From Tweets die vermelden Wikileaks: Oer tsien jier gjin jild mear foar Fryske Taal at Cornelis van der Wal -- Topsy.com on 29 Nov 2010 at 17:49

    […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Mindert de Wit, Cornelis van der Wal. Cornelis van der Wal heeft gezegd: Wikileaks: gjin jild mear foar it Frysk: http://www.wegmetderandstad.nl/wordpress/?p=1520 […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *