Nochris: lêzing Tromp

Ha leave berntsjes, ik bin frijwat griperich, mei pinekop. Dat ik ferwiis allinnich mar efkes nei dy briljante, folslein fernijende fyzje fan Hylke Tromp op de Frysktalige poëzij. No ek del te laden as PDF: http://www.sirkwy.nl/titel/430

Dus. Net in soad nocht oan iten tink jûn.

Comments 1