Omtrent het gedrag

Wy kliuwe wer wat by de wâl op. Komt hielendal goed.

Aardige berjochten, hear. By de Omrop bygelyks:

“De Fryske PVV-listlûker Max Aardema hat yn 2001, as plysjeman, in boeide arrestant slein. Dat wie yn Bakkefean. Likegoed wie dat foarfal dêr’t Aardema doe in jildboete fan 200 euro foar krige, foar de PVV gjin oanlieding om him te wegerjen foar de list.

PVV-keamerlid André Elissen jout ta dat er wist fan de mishanneling. Krekt it feit dat Aardema dêr iepen yn wie, en it feit dat de korpslieding it by in boete liet, hat derfoar soarge dat Max Aardema listlûker wurde koe.

De partij fan Wilders freget fan elk kandidaat-steatelid in VOG, in ferklearring “omtrent het gedrag”. Aardema koe dy dus oerlizze, sa seit Elissen.”

Dat ien op sokke nazi’s stemme wol… Dan binne jo der sels ek ien.

Snert

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *