Ekstra Reklame! Oant ferfelens ta! Dus!

Moarn, snein 13-02-2011 is der wer in ôflvering van It Literêr Sirkwy, organisearre troch, jawol, It Skriuwersboun. Fjouwer dichters lêze foar út eigen wurk: Janneke SpoelstraHein Jaap HilaridesGeart Tigchelaar en Cornelis van der Wal. De lêste sil út syn hooplik meikoarten te ferskinen dichtbondel Kristus Pavlov foarlêze. Der is muzyk fan Kramtried. In unyk barren! Mis it net!

Galery “De Garaazje“, Moundyk 17, Stiens

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of