Gedicht út Kristus Pavlov

Al earder yn de picture: it lêste gedicht út myn nije bondel Kristus Pavlov, oer in wykmannich yn de winkel. Nuver filmke, yndied.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RDpCRsgRyAM[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *