Rotte nasy

Hjoed nei Tresoar ta west, de bibletheek, goed te begripen. Ik sil der foarearst allinnich noch om dy reden hinne gean, boeken dus. Foar de rest hawwe se it dêr by my goed bedoarn. Mar lit mar.

Haw moaie boeken liend, ik sil it der meikoarten faaks noch oer hawwe. Hie ek moaie muzyk op ‘e earen ûnderweis: de symfony fan Hans Rott. In tige tragysk persoan!

Nijsgjirrige muzyk, in foarrinner fan Mahler. Harkje mar. Haw nasy opwaarme.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xpDWU02peKE&feature=related[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *