Motteballen mei wyn

Ha, Sinne! Goeie, Knilles.

Dat wie in skoft lyn, dat ik op it balkon sitte koe. No ja, it koe fansels al earder, mar dan hie ik it faaks net oerlibbe. Lekker lêzen. Der komme noch gjin boatsjes del, mar dat duorret net lang mear. Ek myn EEE út de motteballen helle, en wat skreaun oan in besprek. Fan wa? Jo lêze it meikoarten yn it Deiblêd.

Oer besprekken sprutsen: soe Elske S. no wer in brief nei de krante stjoere om’t A. Hut in minne resinsje yn de Ljouwerter krigen hat? Ik moat nammers sizze dat jo ek te fier gean kinne, jo moatte gjin persoanen ôfbrekke as besprekker. Seker net wannear’t jo josels in kristen neame. Ik haw it sels yn in fier ferline ek wol dien, hie net sa moatten.

Waarmje fan alles op aanst. Kin noch net bûten ite, it wurdt al wer wat te kâld. Wyn of wetter derby? Ik twifelje noch.

Comments 5