Min waar

No, ik krij skjin myn nocht fan dat moaie waar. Dat is net goed foar in heechromantysk dichter. Stoarm en stjalprein heite, en in bytsje rap.

Ik ferwachtsje oars dat dizze wike myn nije bondel, dêr’t it Fryske Folk sa nei útsjocht (wie’t mar wier…) no einlings ris útkomt. Der komt ek in presintaasje begjin maaie as it goed is. Mar earst it boekje dus.

Haw pizza iten

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *