Ferneamde Friezen yn it Hollânsk beskreaun

Ik haw der noch net ien oer heard, no, dan ik mar! Dy dissertaasjes fan resp. Joke Corporaal oer Anne Wadman en Johanneke Liemburg oer Fedde Schurer hawwe twa Frysktalige skriuwers as ûnderwerp. Ja, ik wit it, Wadman hat ek yn it Hollânsk skreaun, mar dat stelt net it measte foar, wat kwalitieit oanbelanget.

De fraach dy’t ik stelle wol, broeders en susters, wêrom binne dizze wittenskiplike libbensbeskriuwingen eins yn de Nederlandsche taal skreaun en net yn it Frysk? No? Mei dat net? Kin dat net? Of hat it mei ferkeapsifers te krijen? Of mei de status fan beide talen? My tinkt, dat ien dy’t him foar Wadman en Schurer ynteresearret, it Frysk wol behearsket. Of dat leare wol.

No is de hear Sietse de Vries wol twongen om yn de Ljouwerter Krante in Hollânsktalich artikel te skriuwen oer dizze twa boeken. It liket op fleanen, it slacht allegear nearne op. Alle respekt foar de twa promovendi, mar dit hie net wêze moatten.

Ik krij wer in iter op besite, dat ik haw juster wer in grutte panne bamy makke.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
sjieuwe borger
sjieuwe borger
12 years ago

hai knilles, soe it faaks sa wêze dat sokke boeken yn it hollânsk skreaun wurde moatte, omdat soks easke wurdt troch de fryske akadeemje bgl.? yn it gefal fan frou corporaal? ik kin my fierders net goed yntinke dat de boeken oer anne en fedde lêzen wurde bûten it fryske taalgebiet, soe it net?
groetnis, sjieuwe

Fruo
12 years ago

Ha goeie,

Ik haw 15.30 yn myn aginda stean. Bis dan!

Fruo

Fruo
12 years ago

Ja, dêr bin ik tink ik wol mei iens, Grutte Pier. Op dy wize kinst ek minsken, dy’t it skreaune Frysk net behearskje, yn it ûnderwerp belûke.

@Cornelis, bisto freed ek by Literêr Sirkwy? Jonge studinten fan de NHL en de RUG sille dêr ûnder oaren harren fysje jaan op literêre kwestjes.

Grutte Pier
12 years ago

Soe it ek sa wêze kinne dat asto in biografy skriuwt ek wol dat dit boek lêze wurdt. In biografy yn it Frysk wurdt amper lêze, no.