Omroep Daam

Ik falt my dochs bot ôf, it lytse oantal Friezen dat har eigen taal skriuwe kin. Jo meie  dus no wol stelle dat it ûnderwiis finaal tekoartsjit. En Jannewietske kin prate wat se wol, it is benammen de polityk oan te rekkenjen dat it Frysk net as folweardige taal brûkt wurdt.

Skokkende foarbylden fan min Frysk skriuwen wurdt alle dagen byhâlden op de Twitter fan Daam de Vries. It giet om it brûken fan ús taal op de side fan Omrop Fryslân. Ik moat der betiden slim om gnize, mar gûle is faaks better op syn plak…

Waarmje aanst bakje iten fan de LIDL op. Lekkel.

Comments 3