Film, kollum en besprek

Hjoed ferwiis ik wer nei de nije ôflevering fan ensafh. Ik spylje ien fan de haadrollen yn it twadde ensafhilmke fan master regiseur Marc Kooij, klik hjirre… En der stiet ek wer in nije kollum online. Dus.

Der stie ek in hiel aardich besprek fan Kristus Pavlov troch Eppie Dam yn de Ljouwerter. Dy sil ik aansens skenne, en moarn op dizze side sette.

Sil nasy ite mei lûmpia.

Comments 2