Illuminations revisited

De ôfrûne nachten bin ik einlings ris takommen oan it lêzen fan de oersetting dy’t John Ashbery makke fan Rimbaud syn Illuminations. Ik woe wolris dat myn Frânsk wat better wie. Jawis, ik soe it wol leare kinne, mar ja… Yn elts gefal liket it my ta dat Ashbery tige ticht by it orizjineel komt. De tekst komt hiel fris en krêftich op my oer. Ferplichte kost foar alle would-be dichters! Mar Fryske dichters is it *kuch* tink te dreech foar.

Uteraard haw ik de Hollânske oersettings al *tich kear lêzen. Mar it is no as sjoch ik de tekst wer foar de erste kear.

Wy lêze aansens wer fierder, 22:18 oere: hast tiid foar it earste bier. Dus.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Yw354uNEo8&feature=player_detailpage[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *