Ramsey Bamy

Elkenien wit dat ik de Sineeske Kultuur heech haw. Bamy is it lekkelste iten dat der is. Mar… hie ik dan ek graach by de Boekebeurs yn Sjina west? No nee… Minskerjochten, witte jo wol… As ik bygelyks dit berjocht lês en dit berjocht… Wat in lefbekken, dy Ramsey Nassy en konsorten!

Mar, wat oars, wêrom binne der eins gjin Fryske skriuwers útnoege? It hie oars grif wat foar Dulk west. Of foar de Almachtige Foalsittel fan it Skliuwersboun Tiemelsma…

Nee, gjin bamy jûn. Meksikaansk bakje iten. Ôfpriisd.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *