Boekpresintaasje Sjieuwe Borger

Fannemiddei haw ik nei Grou hinne en wer fytst, foar de presintaasje fan Simmer oan ‘e Pikmar, de nije roman fan Sjieuwe Borger. Ik mocht dêr sels ek wat foardrage út mijn nije bondel. Haw der ek noch twa ferkocht! Dat ik koe in patatsje pinda keapje by Henriëtta’s Friethuis.

In ympresje:

Fan lofts nei rjochts: (ûnbekind), Sjieuwe Borger, Piter Boersma

Borger oan it sinjearjen

 

In part fan it Bestjoer fan It Skriuwersboun wie ek oanwêzich

 

Noch in Bestjoerslid

 

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *