Antwurd deputearre De Vries

Ik hoopje dat de LC it my ferjout dat ik dit stik hjir ek efkes delset.

Klik op it plaatsje.

 

 

Kommentaar: it is gewoan in feit dat der minder jild foar Frysktalige útjeften foarhannen is, mar dêr is de deputearre tink net fan op ‘e hichte. En dy sjuery’s binne dit jier fierstente let beneamd, dat der bliuwt hast gjin tiid foar it lêzen fan de oanbelangjende boeken oer as de prizen dit jier noch útrikt wurde moatte. En de Gysbert Japicxpriis is net ferline jier, mar twa jier lyn oan Anne Feddema útrikt. Dus. Doei!

Comments 3