Besprek de Moanne útsteld!

Fanwegen it moaie waar en loaiens. Haw myn nije kamera (fan de Wehkamp, dat hast fergees) efkes oan it testen west. Dat komt hielendal goed. Sil brune beanesop opwaarmje.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *