Go-Gol út ‘e loft.

It literêr tydskrift Go-Gol is út ‘e loft helle. No kin it fansels sa wêze dat de webmaster(esse) mei reparaasjes of updates dwaande is, mar opmerklik is yn elts gefal dat ek de link dy’t by dizze blog heard net mear wurket. Ris sjen oft Google noch wat yn ‘e cache sitten hat… Nee, en dat is tige spitich, stom dat ik it net opslein haw. Ik tink dat E. Schotanus, tegearre mei Arjan Hut en Eeltsje Hettinga ferantwurdlik foar dit tydskrift,  der op oansprutsen is, ôfrûne moandei, by it breinstoarmjen. Dat binne ek net sokke moaie teksten, no, dat ien opropt om jo de nekke om te draaien. Mar ek tige lef, om it no fuort te heljen. Faaks kin ien it dochs noch fine of is it earne opslein?

Mar, sa’t ik al skreau, it kin ek tydlik wêze, dat faaks kinne wy al dat fijns aansens wer werom lêze.

Moarn fine jo hjir it ferfolch fan myn besprek fan de nijste Moanne, want it is fansels net earlik om al dy skriuwers oer te slaan, dy’t gjin skuld hawwe oan it publisearjen fan dat agressive stik fan E.S.

Agressyf? Hoesa agressyf? Ik waarmje jûn in pantsje bamy op.

Comments 2