IT BRIEF FEN IT BOUN

Heden! Dêr wie It Brief fen it Skriuwersboun al. Net sa snoad om nei in earder epistel te ferwizen oars, in skriuwen dat de skiednis yngien is as… Och lês sels mar, by Eamelje Net.

It brief komt sa hoe sa wat oerspand op my oer. Liket my ek net sa ferstannich om sa’n agressive toan te brûken tsjin de Provinsje. Mar ja, wa bin ik.

No, dan mar in muzykje. Dat haw ik om bepaalde redenen yn it ferline wolris -tich kear efterinoar draaid. Lûk jo konklúzjes.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mxItLUAjT6Y[/youtube]

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *