Ús Grutte Grize Oanfierder

Koos Tiemersma is de Grutte Lieder fan de Fryske Skriuwers. Dêrom fûnen in hiel soad minsken it wat nuver dat dizze Foarsitter fan it Skriuwersboun okkerlêsten oankundige net mear yn it Frysk publisearje te wollen. De man hie blykber te min kompliminten krige foar syn sûnder mis briljante boeken. Dat briljante, dat nim ik dan mar oan, want ik haw noch altyd gjin inkeld boek fan ús Grutte Grize Oanfierder lêzen. Der is eat dat my tsjinhâldt, ik wit wier net wat. Wat ek net helpt is dat dizze Grutte Baas net fiis is fan in bytsje sensuer. Kim Yung Koos alsa.

Mar minsken, Koos T. hat him de krityk oanlutsen. Want wat lês ik hjirre? Tiemersma giet tenei twatalich fierder! Is’ t net prachtich minsken? No is de Fryske Literatuer fan de ûndergong rêden!

Twatalich skriuwe? Ja, dat giet sa, likernôch:

It mantsje rûn over de straat en hy zag in hûntsje. It hûntsje poepte tegen de lantaarnpaal. It reinde een beetje.  Daar kaam in oud wyfke aan. Ek it âlde vrouwtje poepte tegen…’  Ensafuorthinne.

Waarmje pastaguod op

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *