Mystery Bamy

Jim witte it faaks: ik bin drok oan it skriuwen. Komt hielendal goed. In moai helpmiddel haw ik altyd de idioom-side fan Eric Hoekstra fûn. Der hat neffens my ek sprake west om it as boekje út te jaan, mar dat sil de útjouwer wol gjin winst opleverje. En de idealen binne al wer eat fan in fier ferline.

Hoe dan ek: sjoch ris op de side, en helje in hiel handich idioom yn ‘e hûs. Jo kinne it ek gewoan as Word dokumint opslaan.

En dan is der moarn wer in nije ensafh! En ek wer in nije Duo von Däniken fansels. Hjirûnder de ôflevering fan ferline wike. Der binne noch gjin goede oplossingen binnen kommen foar de kwis: Wa is de Mystery Guest!

Waarmje aanst bamy op. Dan is it ek op Koos! Te let!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eHaFOqqoNm8[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *