Slûge Tresoar

Der skynt dus dochs wat aktiviteit te kommen ynstee fan de Fryske Boekewike. Eins skandalich om soks samar in jier oer te slaan. Dat hat fansels desastreuse gefolgen foar de ferkeap fan Fryske boeken dit jier. Ik bin benijd nei de sifers.

By Tresoar lêze se blykber myn stikjes net (mear), want dy side is noch neat oan ferbettere. Kloppet ommers neat fan! No ja, slûge soe ek wat…

Haw de links fan myn âlde bloch ymportearre en sanearre. Wolle jo der by stean? It is fergees hear. Mail my mar. Ah, ik moat der noch in reaksjeformulier opsette. Komt goed.

Sil jûn reade koal mei haché en rjappelpomp ite.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *