De Nije Moanne: net yn ‘e Bus, al op it Net!

Of is er by jo al op it kokosmatsje fallen? Hjir yn Snits noch net, alteast. Mar dat kin fansels ek in boycott wêze.

Lykwols: der steane al in pear stikjes út it nije nûmer online. In hiele nijsgjirrigen ien is de kollum fan André Bralts. Nee, noch gjin rapportsifers. Dy komme noch. Eangje net. Bralts hat gelyk, de PVV moat oanpakt wurde, mar aldergeloks liket de partij him no op LPF-eftige wize sels op te blazen. Moai sa, Hero, goed sa Hero. Ek it stikje oer Anne Wadman kriget in foldwaande.

Mar wa hat betocht dat Steven de Winter skriuwe kin? In stikje fan neat. Lit him mar mei syn autootsjes boartsje.

Ik tink oars dat dizze links oer in Moanne net mear wurkje. Sa giet dat dêre.

Ik ûntduts ek in twatal nije meiwurkers: MAntine Zijlstra en Kerst Huuisman. Dy lêste sil wol in Noardfries wêze, mei in grutte snor. Oft MAntine ek in snor hat, dêr binne de gelearden it net oer iens.

Ik sil jûn, dat is in foarsizzing dy’t útkomme sil, kibbeling ite mei rys en kerrysaus. Noch efkes wat raukost skoare yn de supermerk, it leafst ôfpriisd, dat smakket better.

Comments 3