Duo Twicht

No minsken, dit is dus de Twicht dy’t ik ynstjoerd haw foar de wedstryd: fisker smookt en skriuwt mei fingers fan reek/in antlit op de sakjende sinne/wolkens triuwe read ljocht/dea yn it wetter

Wy moatte mar ôfwachtsje!

En ôfrûne freed wie der wer in nije ôflevering fan ensafh.nl, mei dêryn in bydrage fan Duo von Däniken. Sjoch hjirûnder.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/61469395″ iframe=”true” /]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *