Idioaten

Wij worden omringd door idioten.’ Ik hoopje dat de hear drs. Loek Hermens it my ferjaan wol, dat ik syn beruchte útspraak ek ris brûk, fansels yn in oare kontekst.

Sa’t elkenien wit binne de grutste idioaten  de minsken mei macht. Yn Fryslân hawwe de ambtners de macht, net de deputearren, lit stean de K fan de K. It binne de ambtners dy’t dy plannen omtrint de Fryske kultuer betocht hawwe. De deputearren folgje de ambtners, se witte sels hielendal fan neat.

Ik wol der dit noch fan sizze: it prizejild fan de Gysbert giet omheech fan 5000 € nei 10000 €. Noch altyd in tige skiterich bedrach, in bedrach om jin foar te skamjen. Dizze ferheging wurdt frijwol folslein kompensearre troch it ôfskaffen fan de Fedde en de Obe.

Dy ferdûbeling fan de Gysbert siet al jierren lang yn it fet, wie ús al jierren lyn tasein, dat dizze nije nota komt gewoan del op besunigjen op it prizejild foar Fryske literatuer.

No sneon komt de ferantwurdlike deputearre, frou Jannewietske de Vries, nei alle gedachte by de priisútrikking fan de Rely te Bears. Faaks wolle jo frou De Vries ris oansprekke op dizze wanfertoaning.

Wêr bliuwt de FNP?

Ik sil Bamy ite. Amen

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
10 years ago

Is der ek in Fryske skriuwer sûnder priis in de seal? Dy fertsjinnet dan no in priis, no.

josse de haan
josse de haan
10 years ago

As ik it wurd ‘rudich’ brûk dan jou ik net ôf op de priis sels, mar bedoel ik dat it jild fan dy priis in oanfluiting is.
Dat fûn ik ek oangeande de Gysbert Japicxpriis. Myn utstel is: ien priis, en dan € 50.000, yn gearwurking mei partikulieren.

josse de haan
josse de haan
10 years ago

Dy prizen wiene doe wichtich op it krekte eagenblik. No leit it wat oars, der is minder jild.
Neffens my kinst dan better de literatuer as in geheel besjen – in oanmoedigings’priis’ yn de foarm fan in (beurs) sil mear fertuten dwaan.
Ik sjoch no benammen nei wat rêden is yn dizze kjelderige tiden. Yn in tydskrift as ensfh of De Moanne kinne heel wat lju skriuwe. Ek dat kin in foarm fan oanmoediging wêze.

josse de haan
josse de haan
10 years ago

Jannewytske is in skat,ja, wat oars. Mar jou no even oan yn dizze sitewaasje wat noch mear ôfbrutsen wurdt oangeande de literatuer as dy pear rudige pryskes.

josse de haan
josse de haan
10 years ago

VVD, PVV en CDA koarten lannelik 200 miljoen op kultuer en keunst. Direkt en yndirekt ek op kultuer en keunst yn Fryslân, bgl op wurkbeurzen, literêre tiidskriften en teater. Us Halbe ferdigene soks!
No besiket Fryslân – kultuerdeputearre Jannewytske de Vries – wat te rêden (û.o. De Moanne en ensfh, Belvedêre, Oeral, etc), en no janksto om in pear pryskes.
Mijnheer, welke idioten omringen ons, en wat is der op tsjin no ris in ECHTE kwalifisearre literatuerbefoarderer te beneamen??????

Grutte Pier
10 years ago

Aanst kriget eltse Fryske skriuwer yn ien kear in priis. Dan binne we fan alles ôf, no.

12
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x